Show simple item record

Медији и криминалитет - криминолошки аспект

dc.contributor.advisorIgnjatović, Đorđe
dc.contributor.otherSimović-Hiber, Ivana
dc.contributor.otherĆirić, Jovan
dc.contributor.otherStevanović, Ivana
dc.contributor.otherLjubičić, Milana
dc.creatorIlić, Aleksandra Z.
dc.date.accessioned2020-01-08T16:55:28Z
dc.date.available2020-01-08T16:55:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5567
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17030/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514769329
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9158
dc.identifier.urihttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/437
dc.description.abstractThe relationship between media and crime is a very complex and complicated problem that has not been systematically treated in our literature. It is undisputed that the media have a dominant influence on the shaping attitudes in public opinion on all important social issues, and so on crime as a negative social phenomenon. Most of the stereotypes and misconceptions about certain aspects of the criminal phenomenon are largely the result of the media image of these phenomena. The subject of the dissertation is exploration how media represents criminal phenomenon, assuming that there is exaggeration in coverage of violent crime that can affect the shaping of human behavior in a negative direction. In addition to violent crimes, taking into account the specificity of media coverage in the country, as well as public opinion regarding the problem of crime in general, the subject of the dissertation is also a study of the phenomenon of corruption. Inadequate media reporting on certain aspects of criminal phenomenon may result in the creation of moral panic that is by nature the most relates to the problem of violence, but the study has focused primarily on the moral panic that the media in Serbia, create in connection with certain forms of violent crimes such as domestic violence, pedophilia, rape or bullying of children and young people. The research topic is also the impact of media reporting on the courts in the context of conducting criminal proceedings because they are the most common in media reports. Also, inadequate reporting of a criminal incident can have serious consequences for the outcome of criminal proceedings. Bearing in mind that in work it is problematised three aspects of the media and crime (media construction of crime, media creation of moral panic and relationship between the media and the criminal justice) each are analyzed separately in part of the basic aim of the study which corresponds to the description and understanding of the phenomena. This is done by applying appropriate research procedures, methods, and associated research technique in the case of Serbia.en
dc.description.abstractОднос медија и криминалитета представља веома комплексну и сложену проблематику која до сада није систематски обрађивана у нашој литератури. Неспорно је да медији имају доминантан утицај на формирање ставова у јавном мњењу о свим битним друштвеним питањима, па тако и о криминалитету као негативној друштвеној појави. Већина стереотипа и погрешних схватања о појединим аспектима криминалног феномена су добрим делом последица медијске слике о овим појавама. Предмет дисертације је истраживање начина медијског представљања криминалног феномена, уз претпоставку да постоји пренаглашена покривеност насилничког криминалитета која може утицати и на обликовање људског понашања у негативном смеру. Поред насилничког криминалитета, узимајући у обзир специфичност медијског извештавања у нашој земљи, као и став јавног мњења по питању проблема криминалитета уопште, предмет дисертације је и истраживање феномена корупције. Неадекватно медијско извештавање о појединим аспектима криминалног феномена за последицу може да има настанак моралне панике која се по природи ствари највише односи на проблем насиља, па је истраживање усмерено претежно на моралну панику коју медији у Србији стварају у вези с појединим облицима насилничког криминалитета попут насиља у породици, педофилије, силовања или насилничког понашања деце и младих односно тзв. „вршњачког насиља“. Предмет истраживања је и утицај медијског извештавања на судове у контексту вођења кривичних поступака јер су они најзаступљенији у медијским извештајима. Такође, неадекватно извештавање о неком кривичном догађају може имати озбиљне последице по исход кривичног поступка.sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултет
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectMediaen
dc.subjectCrimeen
dc.subjectCriminological Aspectsen
dc.subjectCrime Constructionen
dc.subjectMoral Panicen
dc.subjectCriminal Courtsen
dc.subjectМедијиsr
dc.subjectКриминалитетsr
dc.subjectКриминолошки аспектиsr
dc.subjectКонструкција криминалитетаsr
dc.subjectМорална паникаsr
dc.subjectКривично судствоsr
dc.titleМеdia and crime - criminological aspectsen
dc.titleМедији и криминалитет - криминолошки аспектsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractИгњатовић, Ђорђе; Ћирић, Јован; Љубичић, Милана; Стевановић, Ивана; Симовић-Хибер, Ивана; Илић, Aлександра З.; Mediji i kriminalitet - kriminološki aspekt; Media and crime - criminological aspects;
dc.identifier.fulltexthttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/280/434.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9158
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record