Show simple item record

Савремени концепт националне безбедности и професионално припремање кадрова

dc.contributor.advisorBralić, Željko
dc.creatorKatić, Ljubinka
dc.date.accessioned2020-01-08T16:53:38Z
dc.date.available2020-01-08T16:53:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2730
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10870/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512219573
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5102
dc.identifier.urihttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/427
dc.description.abstractProblem of relations of the security concept and professional preparation of security personnel is as old as very existence of such personnel. Depending on the understanding of the relevant protection object, the threats that were considered significant have changed, as well as subjects who were responsible for achieving security, together with the legitimate methods of their actions. The change of concepts is usually accompanied by changes in perception of security personnel corps and methods of their professional preparation. From the exclusive preparation of forces for war actions, this process evolves towards the formation of independent, critical and creative professionals who perceive security problems comprehensively, thus acknowledging themselves as individuals who do their calling by evaluating it independently of the dictates of outside expertise. In addition to threats directed at the external and internal security of the country, the objects of their observations are more and more becoming different security threats significant from the standpoint of human dignity and environmental protection. Modern concepts of national security of the countries of the former Yugoslavia are changing in accordance with the comprehensive security concept. Their strategic orientations indicate a high degree of similarity in the perception of the main security threats, the values they support, how they plan to solve security problems, as well as compliance with common foreign and security policy of the European Union. They recognize the new apprehension of security which considers security issues of survival and welfare of the state, the environment and lives of individuals, as well as the quality of life equally relevant. Security has many aspects and areas of activity, which is also reflected in approach to personnel education. Choosing between different options, most countries opted for the necessity of education of civilian security personnel on the highest university level. This kind of education at the level of undergraduate studies is not organized only in Croatia and Montenegro. In other countries are present, so to speak, three variations of these studies: Ф Comprehensive security studies (defense, civil protection and environmental protection, security, human resource management) at the Faculty of Security Studies in Belgrade Defense studies (FDV, Ljubljana), defense, security and peace (FPN in Sarajevo, FF in Skopje) Internal security studies (FW in Ljubljana, FKKSS in Sarajevo, and FB in Skopje) These studies follow the strategic concepts of their countries to a greater extent than they lead the identification of the new educational needs matched with the new security paradigm. In the future, universities could take a more active role in the process of overcoming the narrow military-police approach to security, as well as the approach of strategic studies and studies of international relations. Modern security studies should encompass traditional security issues, but also surpass them, finding and creating new relevant security areas in accordance with the extended, multi-functional security concept. This would allow the universities to form personnel able to participate in traditional security affairs, but also to understand and create new ones. Awakening of new educational needs in the area of security is generally expected from a university as an institution capable of surpassing the boundaries of existing social reality experience. Personnel who personify the new security concept would contribute to the development of a more humane society, above all, with its ability to valorize the contemporary security challenges in a new way, and then solve them so the security of one [country, individual, group) is not achieved on account of the other.en
dc.description.abstractПроблем односа концепта безбедности и професионалног припремања кадрова безбедности стар је колико и само постојање тих кадрова. У зависности од схватања релевантног објекта заштите, мењале су се претње које су сматране значајним, тиме и субјекти који су одговорни за достизање безбедности, ка.о и легитимни начини њиховог деловања, Мењање концепата обично је праћено променама схватања корпуса кадрова безбедности и начина њиховог професионалног припремања. Од искључивог припремања снага за, вођење рата, овај процес еволуира ка формираљу са.мосталних, критичких и креативних професионалаца који проблеме безбедности сагледавају свеобухватно, потврђујући се као особе које свој позив обављају процењујући га независно од диктата изван струке. Поред претњи усмерених ка спољашњој и унутрашњој безбедности државе, предмет њихове опсервације иостају у све већој мери и различите претње безбедности значајне са становишта људског достојанства и заштите животне средине. Савремени концепти националне безбедности држава насталих на подручју некадашње Југославије мењају се у складу са свеобухватним поимањем безбедности. Њихове стратегијске оријентације указују на висок степен сличности у поимању главних претњи безбедности, вредности које подржавају, начина на које планирају решити безбедносне проблеме, као и усаглашености са заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније. Они уважавају ново схватање безбедности које подједнако безбедносно релевантним сматра питања опстанка и добробити државе, животне средине и живота појединаца, као и квалитета тог живота. Безбедност садржи више аспеката и подручја делатности, што се одражава и на приступ образовању кадрова. Већина држава се определила за неопходност образовања цивилних кадрова безбедности школованих на највишем универзитетском нивоу. Овакво образовање није организовано на нивоу основних академских студија једино у Хрватској и Црној Гори. У осталим државама присутне су, условно речено, три варијације ових студија: свеобухватне студије безбедности (одбрана, цивилна заштита и заштита животне средине, безбедност, управљање људским ресурсима) на Факултету безбедности у Београду; Ф студије одбране (FDV у Љубљани), одбране, безбедности и мира (ФПН у Сарајеву, ФФ у Скопју); и студије унутрашње безбедности (FW у Љубљани, ФККСС у Сарајеву и ФБ у Скопју). Ове студије у већој мери следе стратегијске концепте својих држава него што предводе у идентификовању нових образовних потреба усаглашених са новом безбедносном парадигмом. Универзитети би у будућем периоду у овом процесу могли да преузму активнију улогу у превазилажењу уског војно- полицијског приступа, безбедности, приступа стратегијских студија, као и студија међународних односа. Савремене студије безбедности требало би да, обухвате традиционалне безбедносне проблеме, али и да их надилазе, налазећи и креирајући нова безбедносно релевантна подручја. у складу са проширеним, мултифункционалним поимањем безбедности. На тај начин би универзитети омогућили формирање кадра који је способан да партиципира у традиционалним пословима безбедности, али и да разуме и креира нове. Освешћивање нових образовних потреба, у подручју безбедности начелно се и очежује од универзитета, као институција способних да превазилазе границе искуства постојеће друштвене стварности. Кадрови који персонификују нови безбедносни концепт допринели би развоју хуманијег друштва, пре свега, својом способпошћу да на нови начин валоризују безбедносне проблеме данашњице, а потом и да их решавају на, начин који безбедност једних (држава, појединаца, групација) не остварује на штету других.sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедности
dc.rightsopenAccess
dc.titleContemporary Concept of National Security and Professional Preparation of Personnelen
dc.titleСавремени концепт националне безбедности и професионално припремање кадроваsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseAPR
dcterms.abstractБралић, Жељко; Катић, Љубинка; Savremeni koncept nacionalne bezbednosti i profesionalno pripremanje kadrova;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5102
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record