Show simple item record

Vladimir Putin i analiza uloge ličnosti lidera u formiranju i sprovođenju državne politike u savremenoj Rusiji - ocene i kritike Putinovog režima

dc.creatorMilosavljević, Slađan
dc.creatorJeftić, Zoran
dc.creatorMladenović, Miroslav
dc.date.accessioned2020-01-08T16:51:28Z
dc.date.available2020-01-08T16:51:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0486-6096
dc.identifier.urihttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/365
dc.description.abstractAfter the collapse of the Soviet state, during the last decades of the 21st century, Russia found itself in the system crisis in cataclysmic measures that threatened to disintegrate this once powerful state. Political and economic power was significantly displaced outside the institutions of the system in the hands of oligarchs and regional governors, which threaten to disintegrate the federal system and problems in the economic, social, demographic and military sphere shook the foundations of the Russian state. On the international stage, Russia's influence was marginalized. All the elements of its hard and soft power were reduced. Russia has lost the attributes of a superpower and the leader of the former socialist camp was reduced to the level of a regional power. With the arrival of Vladimir Putin as the President of the RF in 2000 began a new phase in the development of post-Soviet Russia. Initiated extensive internal political, economic and social reforms, as well as changes in foreign and security policy, resulted in a gradual recovery and consolidation of the Russian state and society. An essential feature of political life in Russia is the personalization of the power and the institution of the President of the RF, which largely depends on the personality of the president and his inner circle. This distinction is rooted in the political tradition and culture, and the imperial legacy. Some Western authors state that the tradition of the autocratic rule is in the heart of Russian political culture, while Russian authors believe that a strong central government, embodied in the institution of the head of state in modern Russia is a necessity in the initial phase of democratization and social transition. From the beginning, Putin has sought to pour "people from their inner circle" "into all levels of government and spheres that generate social and political power." This profiled the structure of Putin's regime, which is a very active process of permanent change of position, role and importance of individual personalities, as well as their "migration" from one sphere of government to another. In the process, the overall fluctuations of high-ranking politicians, divided into clans and influential groups (the so-called siloviki, technocrats and liberals), Putin is the "headquarters" of the entire regime. Estimates of the regime of Russian President V. Putin, his personality, as well as a trail that is left in modern history, are more polarized and controversial than estimates of many other figures of Russia, and even global politics. However, the importance that Putin has for Russia and its position and role in the XXI century is undeniable, as well as his controversial planetary authority, or his global popularity. Putin is one of the most influential politicians in the world and the authors' opinions of him are so divided, conflicting, contradictory and "ideologically colored" that any attempt of his generalization represents an endeavor foredoomed to failure. The amplitude of reactions is ranging from awe and glorification, to protest and scorn. It is undisputed that he is a charismatic, pragmatic and capable statesman. It is also an indisputable fact that the implementation of his policy has the outright support of the Russian people. Critics of Putin's regime as its main characteristic state the rigidity of the government, inflexibility, lack of transparency, bureaucratic domination of political and economic elites, instability in the sense of being based on the personality of the President and not on the balance of institutions.en
dc.description.abstractNakon raspada sovjetske države Rusija se našla u sistemskoj krizi koja je pretila da dezintegriše nekada moćnu državu. Politička i ekonomska moć bila je u značajnoj meri izmeštena van institucija sistema, u ruke oligarha i regionalnih gubernatora. Problemi u ekonomskoj, socijalnoj, demografskoj i vojnoj sferi potresali su temelje ruske države. Na međunarodnoj sceni, uticaj Rusije bio je marginalizovan. Svi elementi njene tvrde i meke moći, bili su umanjeni. Rusija je izgubila atribute supersile i nekadašnja predvodnica socijalističkog lagera svedena je na nivo regionalne sile. Dolaskom Vladimira Putina na mesto predsednika RF 2000. godine, počela je nova faza u razvoju postsovjetske Rusije. Pokrenute su opsežne unutrašnje političke, ekonomske i socijalne reforme, kao i promene u spoljnoj i bezbednosnoj politici, što je rezultiralo postepenim oporavkom i konsolidacijom ruske države i društva. Jedna od suštinskih odlika političkog života Rusije jeste personalizacija vlasti, odnosno institucije Predsednika RF, koja u velikoj meri zavisi od ličnosti samog predsednika i njegovog najbližeg okruženja. Ova odlika ukorenjena je u političkoj tradiciji i kulturi, odnosno u imperijalnom nasleđu. Pojedini zapadni autori navode da je tradicija autokratskog vladanja u srži ruske političke kulture, dok ruski autori smatraju da snažna centralna vlast, oličena u instituciji predsednika države, u savremenoj Rusiji predstavlja nužnost u početnoj fazi demokratizacije i tranzicije društva. Putin je od početka nastojao da "ljude iz svog najbližeg okruženja "razlije" u sve nivoe vlasti i sfere koje generišu društvenu i političku moć". Time se profilisala struktura Putinovog režima u kojoj je veoma aktivan proces permanentne smene pozicija, uloga i značaja pojedinih ličnosti, kao i njihovo "seljenje" iz jedne sfere vlasti u drugu. U celokupnom tom procesu fluktacije visoko-pozicioniranih političara, svrstanih u uticajne grupe i klanove (tzv. siloviki, tehnokrate i liberali), Putin ima ulogu "stožera" celokupnog režima. Ocene o režimu ruskog predsednika V. Putina, njegovoj ličnosti, kao i tragu koji je ostavio u modernoj istoriji, polarizovanije su i kontroverznije nego ocene o mnogim drugim ličnostima ruske, pa i globalne politike. Međutim, značaj koji Putin ima za Rusiju i njenu poziciju i ulogu u XXI veku, nesporan je, kao što nisu sporni ni njegov planetarni autoritet, ni njegova globalna popularnost. Putin je jedan od najuticajnijih političara na svetu, ali su mišljenja autora u vezi sa njim toliko podeljena, oprečna, suprotstavljena i "ideološki obojena", da bi svaki pokušaj njihove generalizacije predstavljao poduhvat unapred osuđen na neuspeh. Amplitude reakcija kreću se od glorifikacije i divljenja, do osporavanja i nipodaštavanja. Nesporno je da je reč o harizmatičnom, pragmatičnom i sposobnom državniku, kao što je nesporna i činjenica da za sprovođenje svoje politike ima natpolovičnu podršku ruskog naroda. Kritičari Putinovog režima kao njegove osnovne odlike navode rigidnost vlasti, nefleksibilnost, netransparentnost, birokratizovanost, dominaciju političko- ekonomskih elita, nestabilnost u smislu zasnovanosti na ličnosti predsednika, a ne na balansu institucija.sr
dc.publisherInstitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceReview of International Affairs
dc.subjectthe Russian Federationen
dc.subjectVladimir Putinen
dc.subjectthe political-security systemen
dc.subjectRuska Federacijasr
dc.subjectVladimir Putinsr
dc.subjectpolitičko-bezbednosni sistemsr
dc.titleVladimir Putin and analysis of the role of leaders in the formation and implementation of state policy in contemporary Russia: Reviews and critics of Putin's regimeen
dc.titleVladimir Putin i analiza uloge ličnosti lidera u formiranju i sprovođenju državne politike u savremenoj Rusiji - ocene i kritike Putinovog režimasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractМилосављевић, Слађан; Јефтић, Зоран; Младеновић, Мирослав; Владимир Путин и анализа улоге личности лидера у формирању и спровођењу државне политике у савременој Русији - оцене и критике Путиновог режима; Владимир Путин и анализа улоге личности лидера у формирању и спровођењу државне политике у савременој Русији - оцене и критике Путиновог режима;
dc.citation.issue1165
dc.citation.spage47
dc.citation.epage64
dc.citation.other(1165): 47-64
dc.citation.rankM52
dc.identifier.fulltexthttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/218/362.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record